Aflatoxine protocol

Problematiek aflatoxine B1

Aflatoxine B1 is een carcinogeen schimmeltoxine gevormd door diverse Aspergillus-schimmels. Maïs en maïs(bij-)producten zijn veel gebruikte voedermiddelen. Het is bekend dat maïs zeer gevoelig is voor contaminatie met aflatoxine. Vooral maïs uit warmere klimaatzones (Zuidoost-Europa, Zuid-Amerika) waar de bovengenoemde Aflatoxine-vormende schimmels voorkomen is gevoelig voor contaminatie. Bovendien zijn contaminaties met aflatoxine B1 niet gelijkmatig verdeeld over een partij maïs. Daarnaast zijn de weersomstandigheden tijdens de groei- en oogstperiode in de landen van herkomst van grote invloed op het wel of niet optreden van aflatoxine-contaminaties. Hierdoor verschilt het besmettingsniveau in een land of regio van herkomst van jaar tot jaar.

SecureFeed heeft afspraken met ketenpartijen gemaakt over de beheersing van het risico met Aflatoxine B1 in melkveevoeders. Deze afspraken zijn uitgewerkt in het SecureFeed aflatoxineprotocol, I-08-03c “Monitoring Aflatoxine B1”, dat bovenwettelijke normen en maatregelen omvat. 

Elk jaar, voor de start van de Europese maïsoogst, houdt SecureFeed het aflatoxineprotocol tegen het licht en past het waar nodig aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die SecureFeed en haar deelnemers samen opdeden in het afgelopen jaar en van de ontwikkelingen in de markt en bij andere certificatieschema’s.

Risicogroepen SecureFeed

Maïs en maïs(bij-)producten worden naar herkomst ingedeeld in drie risicogroepen. Deze indeling is van toepassing op maïs geteeld in het betreffende land. Bij maïs(bij-)producten gaat het om het land waar de maïs, waaruit het maïs(bij-)product werd geproduceerd, werd geteeld. Dit land van teelt is het herkomstland. 

1) Laag Risico herkomstlanden: Voor maïs en maïs(bij-)producten uit deze landen gelden geen aanvullende voorwaarden.
2) Hoog Risico herkomstlanden: Het is niet toegestaan om maïs uit deze landen toe te passen in melkveevoeding, tenzij het aflatoxine B1 gehalten in  de ruimanalyse én de 4 analyses van de lichter/duwbak/binnenvaartschip/trein/opslag, allemaal < 0,001 mg/kg zijn .
3) Midden Risico herkomstlanden: Alle overige landen.

In het document D-25 “Risico-indeling landen Aflatoxine B1 in maïs en maïs(bij)producten” zijn de actuele risico-indeling voor maïs en maïs(bij-)producten van de verschillende landen weergegeven voor het lopende oogstjaar en voorafgaande oogstjaren.

SecureFeed aflatoxineprotocol en GMP+ BA4, par, 2.3, Protocol Monitoring Aflatoxine B1 
Het aflatoxine protocol is van toepassing op maïs als op maïs(bij-)producten, droog en vochtrijk, zowel biologisch als conventioneel en vormen een aanvulling op GMP+ FSA protocol BA4, par 2.3. “Protocol Monitoring Aflatoxine B1“, BA10, appendix 5 “Poortwachtersprotocol voor de aankoop van granen, zaden en peulvruchten”. Genoemde GMP+ FSA voorschriften zijn de basis en dienen te allen tijde nageleefd te worden.

Voor vragen of opmerkingen over het SecureFeed aflatoxineprotocol in maïs, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Programma Producten  (monitoring@securefeed.eu)