Leveranciersaudits

SecureFeed voert wereldwijd audits uit bij leveranciers en producenten van (grondstoffen voor) diervoeders. Het auditprogramma voor leveranciers richt zich vooral op leveranciers en producenten (voorschakels) van diervoeders die vallen in de risicoklassen MIDDEN en HOOG. 

Leveranciers en producenten van bewerkte producten uit risicoklasse HOOG worden voorafgaand aan acceptatie van de LPC geaudit. Deze audit wordt vervolgens herhaald met een driejaarlijkse frequentie. De leveranciers van bewerkte producten uit risicoklasse HOOG moeten al hun voorschakels vóór levering aan een deelnemer kenbaar maken bij het secretariaat van SecureFeed. 

Leveranciers met producten in risicoklasse MIDDEN worden gemiddeld eens per 6 jaar geaudit. Audits bij leveranciers met producten in de risicoklasse LAAG worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Tijdens bovengenoemde audits dient de lijst met voorschakels (producenten) inzichtelijk te zijn voor de auditor van SecureFeed. 
Naar aanleiding van bevindingen, klachten, calamiteiten, etc. kan de auditfrequentie worden aangepast. 

De audits die door SecureFeed worden uitgevoerd, zijn gericht op die zaken die voor SecureFeed van belang zijn, zoals het verifiëren van het risicoprofiel van de producten. De audits van SecureFeed hebben daardoor een ander karakter dan audits die in het kader van certificering worden uitgevoerd.

Toetsingskader

De audits van SecureFeed worden uitgevoerd door gekwalificeerde auditoren afkomstig van deelnemende bedrijven. De audits vinden plaats op basis van een van te voren vastgesteld toetsingskader. Aan de hand van het toetsingskader wordt door het auditteam de auditrapportage opgesteld. Het toetsingskader wordt jaarlijks door SecureFeed geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

Het toetsingskader is voor leveranciers op te vragen bij het secretariaat van SecureFeed