Vraag & antwoord

U kunt geen rechten ontlenen aan onderstaande vragen & antwoorden. Het Handboek dat u eveneens aantreft op de website is leidend.

Login voor meer vragen.


Het maakt niet uit op welk moment in het jaar u zich aanmeldt, de deelnemersbijdrage moet altijd in zijn geheel betaald worden over het jaar van aanmelding.

Ja, belangrijk is wel dat alle LPC’s (leverancier-product-combinaties) ruim voor de audit zijn ingevoerd in de databank.

De toetredingsaudit wordt uitgevoerd door een certificerende instelling (CI), waarmee SecureFeed een overeenkomst heeft afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de CI alle bedrijfsinformatie vertrouwelijk zal behandelen en geen informatie aan derden buiten SecureFeed zal verstrekken. U bepaalt zelf welke van de CI’s waarmee SecureFeed een overeenkomst heeft, uw audit zal uitvoeren.

Dat hangt af van de beoordeling en de eventuele gevonden gebreken die moeten worden hersteld. SecureFeed stuurt, als alles correct blijkt, snel de bevestiging.

De rekening wordt door de certificerende instelling naar SecureFeed gestuurd, en SecureFeed factureert vervolgens aan de (aspirant) deelnemer waar de audit heeft plaatsgevonden.

Ja, dat kan. Zij verrichten wel twee verschillende audits; voor beide worden kosten berekend.

Deze moet u zelf plannen bij een van de door SecureFeed goedgekeurde Certificerende Instanties (CI’s). Deze vindt u op onze website. U kunt de audit plannen wanneer u al uw LPC’s hebt ingevoerd. Goedkeuring door SecureFeed van die audits is niet vereist.

Stichting SecureFeed is een organisatie zonder winstoogmerk. Behoudens een kleine reserve die voor onvoorziene omstandigheden en uit het oogpunt van goed werkgeverschap wordt aangehouden, hebben alle gemaakte kosten betrekking op de uitvoering van het borgingssysteem. Deze kosten worden via een vastgestelde verdeelsleutel in rekening gebracht bij de deelnemers. Deelnemers die veel risico’s inbrengen betalen navenant een hogere deelnemersbijdrage. In het jaarverslag is de jaarrekening van SecureFeed opgenomen.