Actueel <
20 februari 2023

Overschrijding gehalte Aflatoxine in maïs en melkveevoeders

De kwestie met te hoge waardes Aflatoxine in Roemeense maïs en daaruit geproduceerde melkveevoeders is onder controle. Aard en omvang van de productstromen zijn in beeld. SecureFeed en betrokken deelnemers ondernamen actie om verdere uitbreiding van het probleem te voorkomen.

Met betrokken deelnemers bracht SecureFeed de situatie in beeld. Gedupeerde veehouders en de ketenpartijen zijn geïnformeerd; in afstemming met hen en betrokken deelnemers van SecureFeed beperkten we via gerichte maatregelen en communicatie de impact. De maatregelen omvatten onder meer het blokkeren en terughalen van voeders; voor een deel uit voorzorg ook voeders die volgens analyses wel aan de veiligheidsnormen voor Aflatoxine voldeden. Bij alle deelnemers van SecureFeed is, ook uit voorzorg, verwerking van Roemeense maïs tot nader order niet toegestaan in voeders bestemd voor melkvee. Voor verwerking in voeders voor andere diersoorten geldt een positive release. SecureFeed liet extra audits uitvoeren bij de direct betrokken deelnemer en bij zijn leverancier. Na gebleken tekortkomingen bij de leverancier staat deze op ‘Rood’; de deelnemer kreeg een formele waarschuwing volgens het sanctiekader van SecureFeed. Verder zijn alle betrokken instanties geïnformeerd over de aard en omvang van de kwestie.

Gangbare, extra controle

Een SecureFeed-deelnemer constateerde bij een gangbare, extra controle op eindvoer bij melkveevoeders een te hoog gehalte aan Aflatoxine. Tracking & tracing leidde naar een vracht maïs uit Roemenië als verontreinigingsbron. Die is verwerkt in voeders voor melkvee en voor pluimvee. In voeders bij drie melkveehouders zijn te hoge concentraties gevonden. Dit voeder is geblokkeerd en teruggehaald. De zuivelindustrie is erover geïnformeerd, zodat de melk van de melkveehouders extra op Aflatoxine was te controleren.

Nader onderzoek wees uit dat andere mengvoeders geproduceerd met de gecontamineerde vracht voldeden aan de veiligheidsnormen. Dit voeder was geleverd aan een Belgische melkgeitenhouder en aan enkele pluimveehouders.

Tien vrachten

Verder onderzoek brachten tien andere vrachten Roemeense maïs in beeld. Nieuwe analyses wezen uit dat hieruit geproduceerde voeders ruimschoots voldoen aan de (bovenwettelijke) normen. Analyses op bewaarde monsters van de vrachten maïs gaven echter veel te hoge waardes Aflatoxine aan. Uit voorzorg gaf SecureFeed de opdracht alle daaruit geproduceerde en uitgeleverde voeders in beeld te brengen, en voor zover nog niet vervoederd te blokkeren en terug te halen. De voeders zijn uitgeleverd aan 13 pluimvee- en varkenshouders.

Verdere actie

Zoals gebruikelijk bij dit type issues is tracking & tracing uitgevoerd om de mogelijke omvang in beeld te krijgen. Dit omvat de herkomst van verdachte maïs, leveranciers en SecureFeed-deelnemers met deze leverancier-product-combinaties. De betreffende deelnemer van SecureFeed informeerde zijn betrokken afnemers. SecureFeed informeerde deelnemers extra alert te zijn. Ook mogen ze sinds vrijdagavond 27 januari tot nader order Roemeense maïs niet meer verwerken in melkveevoeder. Voor andere type (eind)voeders geldt een zogeheten positive release. Dit houdt in dat die maïs alleen te verwerken is, nadat analyses hebben aangetoond dat het voldoet aan de Aflatoxinenormen. Bij de direct betrokken SecureFeed-deelnemer is een extra audit uitgevoerd om verder inzicht te krijgen in deze kwestie. Het bracht enkele tekortkomingen aan het licht die het bedrijf op korte termijn moet corrigeren. In lijn met het sanctiekader van SecureFeed is een formele waarschuwing afgegeven.

Leverancier ‘op rood’

SecureFeed liet ook een extra audit uitvoeren bij de betrokken maïsleverancier. De daarbij gebleken tekortkomingen waren aanleiding deze leverancier direct op ‘Rood’ te zetten. Dit houdt in dat SecureFeed-deelnemers er geen diervoeder(grondstoffen) meer van mogen afnemen totdat de geconstateerde tekortkomingen zijn opgelost.

Belangrijk aandachtspunt

De mogelijke aanwezigheid van te hoge waardes van Aflatoxine is een belangrijk aandachtspunt van de risicobeheersing van SecureFeed en haar deelnemers. Het weegt mee bij het bepalen van het risicoprofiel van diervoeder(grondstof). Het maakt deel uit van het reguliere monitoringsprogramma op ongewenste niveaus van contaminanten. SecureFeed rapporteert de resultaten van de monitoring aan haar deelnemers, en dat gebeurt zeker ook met meldingen van (te) hoge niveaus van Aflatoxine. Daarnaast geeft SecureFeed met haar deelnemers extra aandacht aan Aflatoxine, waarvan bekend is dat er een verhoogd risico bestaat dat ze de diervoederveiligheid en voedselveiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Zo kent SecureFeed een Aflatoxineprotocol waarin extra maatregelen zijn opgenomen omtrent Aflatoxine in maïsproducten.

Meer actueel

SecureFeed Jaarverslag 2023

+
11 juli 2024

GMP+ wijzigt landenindeling voor diverse landen, SecureFeed handhaaft landenindeling

GMP+ International heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de landenindeling voor het Aflatoxineprotocol. Het vernieuwde risicoprofiel v...

+
08 april 2024