Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, kan het soms nodig zijn om persoonsgegevens van u te verwerken. Dit zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Conform de AVG hebben wij maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving, waarover wij u hiernavolgend informeren.

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacy beleid. De basisbeginselen van ons interne privacy beleid zijn de navolgende:

 • We vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals deelnemersovereenkomst, uitvoering overeenkomst, relatiebeheer).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens.

In deze Privacyverklaring vindt u informatie over wat wij met  persoonsgegevens doen die wij krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten. In deze Privacyverklaring geven wij antwoord op de navolgende vragen:

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken we?
 2. Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 3. Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
 4. Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 7. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?
 8. Hoe zit het met het gebruik van mijn persoonsgegevens door derden?
 9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 10. Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?
 11. Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?
 12. Worden mijn gegevens gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven?

Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van de regels die wij hanteren m.b.t. de persoonsgegevens van onze (website)-bezoekers, deelnemers en overige relaties

Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van de regels die wij hanteren m.b.t. de persoonsgegevens van onze commissie- en werkgroepleden en SecureFeed auditoren.

Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van de regels die wij hanteren m.b.t. de persoonsgegevens van onze sollicitanten.