Actie- en afkeurgrenzen

Producenten en leveranciers willen voedselveilige producten leveren. Ze onderzoeken diervoeders dan ook op aanwezigheid van verontreinigingen. Voor veel stoffen gelden wettelijke normen. Via het private certificatiesysteem GMP+ FSA heeft de diervoedersector eveneens normen van toepassing verklaard.

Daarenboven kan SecureFeed eigen (bovenwettelijke) normen hanteren. Dit gebeurt veelal in afstemming met partners in de dierlijke productieketen.

SecureFeed richt zich op het actief voorkómen van incidenten. Contaminaties zijn echter nooit geheel uit te sluiten. Als bij een analyse blijkt dat van een stof de zogeheten actie- of afkeurgrens van SecureFeed is overschreden, meldt de deelnemer dit bij SecureFeed. Door acties te ondernemen – bijvoorbeeld door de andere deelnemers en ketenpartners een waarschuwingsbericht (SecureFeed Alert) te sturen – zijn risico’s voor de voeder- en voedselveiligheid bijtijds in te perken en waar mogelijk te voorkomen.

Meer over SecureFeed actie- en afkeurgrenzen

SecureFeed stelt actie- en afkeurgrenzen vast voor bepaalde contaminanten in de diverse diervoeders. Een actiegrens is een bepaald niveau (van een contaminant) die in overleg met de sector, leverancier of afnemer realiseerbaar moet zijn. Indien deze actiegrens overschreden wordt, dient onderzoek gedaan te worden naar de oorzaak en dienen corrigerende maatregelen te worden genomen om de oorzaak weg te nemen of te beperken. Actiegrenzen liggen doorgaans op 75% van de afkeurgrens.
Door het werken met actiegrenzen is vaak in een vroegtijdig stadium een mogelijke contaminatie op te merken en zijn preventief maatregelen te nemen. Hiermee wordt voorkomen dat afkeurgrenzen worden overschreden en dat de voeder- of voedselveiligheid in het geding kan komen.

Een afkeurgrens is een norm voor een bepaalde contaminant waarbij de betreffende partij ongeschikt is voor gebruik als diervoeder voor alle of specifieke diervoedertoepassingen. Mogelijk moet de partij uit de voedselproductieketen worden verwijderd. De deelnemer dient het overschrijden van een afkeurgrens onverwijld te melden bij SecureFeed. Een afkeurgrens is in veel gevallen gebaseerd op wettelijke en sectorale (GMP+ FSA) normen, maar kan ook een bovenwettelijke norm zijn. Het vaststellen van bovenwettelijke normen door SecureFeed gebeurt in afstemming met partners in de dierlijke productieketen.

Het overzicht van actie- en afkeurgrenzen is opgenomen in het Kwaliteitshandboek. Dit overzicht wordt jaarlijks herzien, of vaker indien nodig, zoals bij wijziging van wettelijke of GMP+ FSA normen. Resultaten van analyses in het monitoringsprogramma kunnen ook aanleiding geven om afkeur- of actiegrenzen aan te herzien.