Missie

SecureFeed werkt aan vertrouwd veilig voedsel van dierlijke oorsprong. Met tijdige onderkenning van risico’s en het nemen van passende maatregelen borgt SecureFeed samen met haar deelnemers de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die direct of indirect aan veehouders worden geleverd. Als onpartijdig aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen zorgt SecureFeed voor onderling contact, afstemming en openheid. Door kennis en ervaring te delen zijn risico’s verder te reduceren en is bij calamiteiten een daadkrachtige aanpak te regisseren. De verdienste is vertrouwen in en integriteit en stabiliteit van de productieketens van vlees, zuivel en eieren. Zo geeft SecureFeed invulling aan caring for food safety.

Onze kernwaarden zijn:

  • Onpartijdig
  • Risicobewust en omgevingsbewust
  • Regisseur
  • Alert en daadkrachtig
  • Open en verbindend

SecureFeed ambieert dat het risicobewustzijn en de risicoaanpak van haar deelnemers en de voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die zij leveren van meerwaarde zijn voor veilig en vertrouwd eten van dierlijke oorsprong.

SecureFeed ontwikkelt en beheert een borgingssysteem voor de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die haar deelnemers direct of indirect aan veehouders leveren

  • SecureFeed werkt als onpartijdige organisatie samen en stemt af met (keten)partners en externe partijen en creëert een vertrouwensrelatie tussen hen en haar deelnemers
  • SecureFeed versterkt het risicobewustzijn en de risicoaanpak bij haar deelnemers en bij (keten)partners in de dierlijke productieketens en externe partijen in hun omgeving
  • SecureFeed regisseert bij calamiteiten een daadkrachtige aanpak die de borging van de voedselveiligheid verzekert en bijdraagt aan integriteit en stabiliteit van en vertrouwen in de productieketens van vlees, zuivel en eieren