Actueel <
03 september 2018

Privacyverklaring voor deelnemers, (website-)bezoekers, en overige relaties

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

Stichting SecureFeed, statutair gevestigd te Rijswijk en kantoorhoudende te (6708PV) Wageningen, aan Agro Business Park 1: is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail adres; werk- of thuisadres, telefoonnummer
 • Cookies (zie hieronder);
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt;
 • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen en innen van vorderingen, inclusief factuuradressen;
 • Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze website te bezoeken;
 • Alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt.
 1. Nadere informatie m.b.t. cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u verzonden/opgenomen zonder dat u daarmee hebt ingestemd.

Op de website van SecureFeed worden cookies geplaatst. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de SecureFeed website voor u gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 3 soorten cookie instellingen;

a. Strikt noodzakelijk

De bezoeker geeft hiermee toestemming om:

 • Log-in details te onthouden;
 • beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;

b. Analyse surfgedrag

 • De bezoeker geeft hiermee toestemming om:
 • Login details te onthouden;
 • beveiliging te garanderen wanneer ingelogd
 • surfgedrag op de website te monitoren en geeft inzicht in wat klanten belangrijk vinden (dit is niet herleidbaar naar een IP adres).

c. Social Media

Via deze cookies geeft SecureFeed u de mogelijkheid om de informatie op de website te delen via social media buttons. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacy statements van LinkedIn, Twitter of Facebook. Deze informatie wijzigt geregeld, SecureFeed heeft hier geen invloed op.

 • De bezoeker geeft hiermee toestemming om:
 • Login details te onthouden;
 • Beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;
 • Surfgedrag op de website te monitoren en geeft inzicht in wat klanten belangrijk vinden (dit is niet herleidbaar naar een IP-adres);
 • De mogelijkheid te bieden om pagina’s te delen met sociale netwerken;

SecureFeed plaatst zelf geen tracking cookies op de website, maar als u gebruikmaakt van de social media cookies kunnen derde partijen deze wel plaatsen.

 1. Hoe gebruiken we die informatie en op basis waarvan doen we dat?

We verwerken de persoonsgegevens als hierboven genoemd om de volgende redenen:

 • Voor servicedoeleinden: om uw bericht te kunnen opvolgen;
 • Voor communicatie met SecureFeed over rechten en plichten die voortvloeien uit het deelnemerschap en kennisdeling over voedselveiligheid.
 • Ten behoeve van relatiebeheer (u te informeren over het laatste nieuws over voedselveiligheid en SecureFeed; ten behoeve van het beheer van ons CRM  en het verbeteren van het functioneren van onze website en databank);
 • Om een adequate deelnemersadministratie en debiteurenbeheer te kunnen voeren;
 • Ten behoeve van interne controle en bedrijfsbeveiliging.
 1. Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten met onze deelnemers;
 • Het voldoen aan onze wettelijk verplichtingen;
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk  aan onze deelnemers te kunnen (blijven) verlenen; en
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website en databank te kunnen (blijven) verlenen en om onze website en databank zo goed mogelijk te gebruiken en om onze relaties;
 • het behartigen van uw gerechtvaardigde belang op het verkrijgen van de juiste informatie;
 • Het gerechtvaardigd belang van SecureFeed om onze eigendommen te beveiligen.

SecureFeed gebruikt contactgegevens van onze bestaande deelnemers en relaties voor het versturen van servicemails en het versturen van informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen. Geïnteresseerden en ralties kunnen zich altijd afmelden voor infomratie . Voor deelnemers is het verplciht dat ten minste één persoon informatie ontvangt. Afmelden kan door een e-mail te sturen aan secretariaat@securefeed.eu.

 1. Met wie delen we deze informatie?

SecureFeed verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij SecureFeed daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. SecureFeed gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer informatie over deze leverancier kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@securefeed.eu

Ook kan het voorkomen dat derde partijen, zoals onze accountant, onze juridische en financiële adviseurs toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van door SecureFeed verstrekte opdracht en/of een toezichthoudende taken die zij ten aanzien van SecureFeed vervullen.

SecureFeed heeft met alle partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van SecureFeed en deze SecureFeed Privacyverklaring.

Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze SecureFeed Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

SecureFeed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen We houden bepaalde termijnen aan, waarna we deze gegevens verwijderen:

 • Als u een deelnemer of aspirant deelnemer van SecureFeed bent bewaren we uw gegevens zolang u deelnemer bent en daarna nog 12 maanden
 • Als u zich aangemeld hebt om deelnemer te worden, bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt of na 12 maanden vanaf het tijdstip waarop u voor het laatst met ons contact heeft gehad.
 • Fiscale regelgeving verplicht ons om onze administratie met uw factuur-, betaalgegevens 7 jaar te bewaren.

In alle gevallen geldt dat SecureFeed in bepaalde gevallen uw gegevens langer zal bewaren dan hierboven aangegeven indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regeling of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

 1. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 1. Waar slaan we uw gegevens op?

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, worden in principe altijd opgeslagen in Nederland en Europa. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat gegevens worden overgedragen naar en worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Ze kunnen in die gevallen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt, in welk geval de wetgeving inzake gegevensbescherming van het derde land door de Europese Commissie zal zijn goedgekeurd of er andere toepasselijke waarborgen zullen zijn ingesteld. Verdere informatie is verkrijgbaar bij onze privacy coördinator, via secretariaat@securefeed.eu.

 1. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan de privacy coördinator van SecureFeed, die te bereiken is via secretariaat@securefeed.eu Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt.

 1. Waar kunt u meer informatie krijgen over de wijze waarop SecureFeed met uw persoonsgegevens omgaat?

Wanneer u vragen heeft, of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot de privacy coördinator van SecureFeed, die te bereiken is via secretariaat@securefeed.eu

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop SecureFeed met uw vragen, bezwaren of klachten beantwoordt, kunt u een klacht indienen bij SecureFeed. U kunt hiertoe gebruik maken van het klachtenformulier op deze website.

In het geval dat u ook daarna nog niet tevreden bent over de wijze waarop SecureFeed met uw klacht is omgegaan, kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht .

 

Meer actueel

SecureFeed Jaarverslag 2023

+
11 juli 2024

GMP+ wijzigt landenindeling voor diverse landen, SecureFeed handhaaft landenindeling

GMP+ International heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de landenindeling voor het Aflatoxineprotocol. Het vernieuwde risicoprofiel v...

+
08 april 2024